معرفی وبلاگ
ای غریب سامراء دستم بگیر.....
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 36472
تعداد نوشته ها : 33
تعداد نظرات : 5
دعای فرج

.

.

Rss
طراح قالب

هركه سخن نسنجد ،از جوابش برنجد. سعدي

  

هر كه با بدان نشيند ،اگر طبيعت ايشان را هم نگيرد به طريقت ايشان متهم گردد. سعدي

 

هر كه با بدان نشيند نيكي نبيند. سعدي

 

عالم ناپرهيزكار، كور مشعله دار است. سعدي

 

هر چه نپايد، دل بستگي را نشايد. سعدي

 

هر كه بر زيردستان نبخشايد، به جور زبردستان گرفتار آيد. سعدي

 

ده درويش در گليمي بخسبند و دو پادشاه در اقليمي نگنجند. سعدي

 

هر كه خيانت ورزد، پشتش در حساب بلرزد. سعدي

 

خانه دوستان بروب و درِ دشمنان مكوب. سعدي

 

بي دوست زندگاني چنان ذوقي ندارد. سعدي

 

اگر شب ها همه قدر بودي، شب قدر بي قدر بودي. سعدي

 

هيچكس نزند بر دختر بي ثمر سنگ. سعدي

 

صد چندان كه دانا را از نادان نفرت است، نادان را از دانا وحشت است. سعدي

 

از نفس پرور، هنروري نيايد و بي هنر، سروري را نشايد. سعدي

  

دنيا نيرزد به آنكه پريشان كني دلي. سعدي

 

همه كس را عقل خود به كمال نمايد و فرزند خود به جمال. سعدي

 

مشك آن است كه خود ببويد، نه آنكه عطار بگويد. سعدي

 

دوستي را كه به عمري فرا چنگ آرند، نشايد كه به يك دم بيازارند. سعدي

 

دل دوستان آزردن،مراد دشمنان برآوردن است. سعدي

 

شيطان با مخلصان برنمي آيد و سلطان با مفلسان. سعدي

  

رأي بي قوت، مكر و فسون است و قوّت بي رأي، جهل و جنون. سعدي

 

قدر عافيت كسي داند، كه به مصيبتي گرفتار آيد. سعدي

 

ملوك از بهر پاس رعيّتند، نه رعيت از بهر طاعت ملوك. سعدي

 

هر كه با داناتر از خود بحث كند تا بداند كه داناست،بدانند كه نادان است. سعدي

 

مال از بهر آسايش عمر است، نه عمر از بهر گرد كردن مال. سعدي

 

خشم بيش از حد گرفتن، وحشت آرد و لطف بي دقت، هيبت ببرد. سعدي

 

برادر كه در بند خويش است، نه برادر و نه خويش است. سعدي

 

هر كس را كه زَر در ترازوست ، زور در بازوست. سعدي

 

هر كه در زندگي، نانش نخورند، چون بميرد، نامش نبرند. سعدي

برگ


پنج شنبه 1392/4/6 2:2 صبح
X